Jste zde: Home » O nás

O nás


Je to jako najít pøítele,

 

alespoò tak uvažuji o whisky od doby, kdy jsem se nechal pohltit jejími tenaty. Èetl jsem o mnoha slavných znaèkách, gaelských jménech a jantarovém nápoji, a pak sám popíjel z široké sklenky s tìžkým dnem èerveného Walkera a pøedstavoval si, jak úžasné musí být nalít si sklenku The Glenlivet nebo whisky s kapitánem na vinìtì, a tím pro mne tehdy nevyslovitelným a nepochopitelným jménem Bunnahabhain.

Trvalo mnoho let, než se mi to koneènì podaøilo. Bylo to v dobì, kdy i Glenfiddich byl vzácným zbožím v tìch nejluxusnìjších podnicích, a kdy se zde dal koupit pouze vatovaný Blairmhor. Nakonec jsem prostì odjel do Skotska a jako ve snu jsem objíždìl palírny a ochutnával, hodnotil, opájel se a vracel se zpìt na zem.

Mìl jsem štìstí, protože jsem spolu s whisky vstøebával vše co s ní souvisí: pøírodu, práci, kterou vyžaduje, um, bez kterého by byla jen další pálenkou. A tak se naše pøátelství utužilo už na ostrovech, a kdykoli jsem veèer v hotelovém lobby vychutnával sklenku další whisky, cítil jsem z ní reminiscence na celý den. Na moøe, drsnou vysoèinu, dubové døevo a sladké sherry. Obdivoval jsem chemickou svatbu, pøi které se z jeèného piva stane esence, vonící a høející na patøe. Whisky, která má tisíce chutí a vùní a pøece je uvnitø nìco pevného, stálého, co ji dìlá, hmm... whiskovatou.

To pøátelství po návratu nezmizelo, naopak, whisky, jako dobrá pøítelkynì, mi zprostøedkovala setkání s mnoha úžasnými lidmi, kteøí se shodují se mnou a starým pøíslovím: pøítel mého pøítele je i mým pøítelem. Možná je to tím, že na rozdíl od jiných nápojù je nejlepší jen tak. Že ji musíte poznat nahou a bezbrannou. A že se jí musíte vìnovat. Kdo se dokáže plnì vìnovat své pøítelkyni, kdo ji pøijímá a ctí, nemùže být špatný èlovìk.

Whisky spojuje jen dobré lidi, kdo je jejím pøítelem, je pøítelem i naším.

 

Pokud vám nevyhovuje strohý webový formuláø,

který je ochranou proti spamu,

pak se se mnou mùžete spojit na:

Telefonu:               773 /115566